HSBC $61 啦...

好似好抵買呀~!!!
家陣歐債問題就好似當日雷曼翩版, 你有無 "吉士" 入貨先 ?
P.S. 長擺就幾錢入都無問題
家陣歐債問題就好似當日雷曼翩版, 你有無 "吉士" 入貨先 ?
P.S. 長擺就幾錢入都無問題
觀星是答案 發表於 2011-9-14 09:50 AM
但呢個問題好深遠, 有排痛wo.....

Wii Code : 0677 9526 4888 4073