SSD VS HD WIN7 startup

本帖最後由 silaimo 於 2009-11-18 14:55 編輯http://www.youtube.com/watch?v=qMk9xUwhk0U
你地覺唔覺得 SSD 快左呢 ? (比較起自己部機)
o甘比起自己架機又真係.... 比唔到架 wo
好似重慢過我部機wor

[/URL]
好似重慢過我部機wor
神行太保 發表於 2009-11-18 15:30
我就係咁覺得...
可能人地有好多 o野 "孛" 尼